செல்லா காசு

on Wednesday, February 9, 2011

வெளி நாட்டில் நானிருக்க
வீடு மட்டும் நினைவிருக்க
கூடுகட்டும் தாய் பறவை
குடியிருப்பது என் தோட்டத்திலே

பூ சிந்தும் விதை எச்சம்
தேன் சிந்தும் மகரந்தம்
நான் போட்ட வெளி மீது
நடந்து காட்டும் நாட்களாக

சருகாக மாறி போகும்
சரித்திரமாய் கூறி போகும்
புதைக்க வந்த மரணமின்று
புறப்பட்டது என் சடலமாக

வேதனையில் கண்ணீர் சிந்தி
வீடெல்லாம் மொழுகி விட்டு
பாளி விதை படித்துறையில்
பாடி வந்தேன் சடங்கன்று

பணம் தேடும் வாழ்கை அன்று
பிணமாக மாறியது இன்று
நினைவு நாளை செலவழிக்க
நான் சேர்த்த காசு செல்லா காசு

Help the peoples

on Friday, February 4, 2011

Hi,1. If you see children Begging anywhere in TAMIL NADU please contact "RED SOCIETY" 9940217816. They will help those children for their studies.2. There is a Website: www.friendstosupport.org
Where you can search for any BLOOD GROUP, you will get thousand's of Donor address.


3. Engineering Students can register in www.campuscouncil.com to Attend Off Campus for 40 Companies.


4. Free Education and Free hostel for Handicapped children..! Contact:- 9842062501 & 9894067506


5. If anyone met with fire accident or people born with problems in their ear, nose and mouth can get free PLASTIC SURGERY done by Kodaikanal PASAM Hospital . From 23rd March to 4th April by German
Doctors. Everything is free. Contact : 045420-240668,245732

"Helping Hands are Better than Praying Lips"


6. If you find any important documents like Driving license, Ration card, Passport, Bank Pass Book, etc., Missed by someone, simply put them into near by any Post Boxes. They will automatically reach the Owner and Fine will be collected from them.


7. By the next 10 months, our earth will become 4 degrees hotter than what it is Now. Our Himalayan glaciers are melting at rapid rate. So all of you Lend your hands to fight GLOBAL WARMING.


-Plant more Trees.
-Don't waste Water & Electricity.

-Don't use or burn Plastics

8. It costs 38 Trillion dollars to create OXYGEN for 6 months for all Human beings on earth.

*"TREES DO IT FOR FREE"* "Respect them and Save them"

9.Special phone number for Eye bank and Eye donation 04428281919 and 04428271616 (Sankara Nethralaya Eye Bank)

For More information about how to donate eyes plz visit these sites. .

http://www.kannoli.com/eyebank.html

http://ruraleye.org/

10. Heart Surgery free of cost for children (0-10 yr) Sri Valli Baba Institute Banglore. Contact : 9916737471


11. Please CHECK WASTAGE OF food
If you have a function/party at your home in India and food gets wasted, don't hesitate to call 1098 (only in India ) - Its not a Joke - Child helpline. They will come and collect the food .
Please circulate this message which can help feed many children.
AND

LETS TRY TO HELP INDIA BE A BETTER PLACE TO LIVE IN.

காதலி...!

கை
அணைத்துபிடிக்கும் காதலி...


"செல்போன்............ "

ஒன்று தானே!!!!!!!!!!!!!

சொல்ல முடியாத
துன்பங்களை....நினைக்கும்பொழுதில்
அது !!
வலிகளாக மாறி
தொண்டைக்குழியை குத்தும்
அப்பொழுதில்,
எல்லாம் நினைத்து கொள்கிறேன்
என்னால துன்பம்
அடைந்தவர்களுக்ம் இப்படிதான்
வலித்திர்க்கும் என்று
வலி அனைவருக்கும் ஒன்று தானே!!!!!!!!!!!!!

மருந்தே இல்லாமல் மரணம்

மருந்தே இல்லாமல் மரணம் உன்னை நெருங்கவேண்டுமா?
காதலித்து பார்........