தாய்மையின் வலி

on Friday, February 4, 2011

தாய்மையின் வலி என்னவென்று
எனக்கும் தெரியும்...
அதனால் தான்
அவளோடு சேர்ந்து நானும் அழுதேன்...
அன்று நான் பிறந்த போது...

0 comments:

Post a Comment